Ζημιές – Ατυχήματα

Η μεγάλη διάδοση στη χρήση των τροχοφόρων οχημάτων, έχει οδηγήσει στο να είναι τα τροχαία ατυχήματα καθημερινό φαινόμενο.

Αν εμπλακούμε σε ατύχημα, ασχέτως αν θεωρούμε ότι φταίμε ή όχι, οφείλουμε να διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας και να αποφύγουμε ανώφελες αντιπαραθέσεις.

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε κάποιες χρήσιμες πληροφορίες.

Διαδικασία σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος

Διαδικασία σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος
Ο οδηγός του οχήματος θα πρέπει να επικοινωνήσει με την φροντίδα ατυχήματος στο τηλέφωνο το οποίο αναγράφεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, η οποία θα λάβει δήλωση ατυχήματος από τον οδηγό του ασφαλισμένου οχήματος, θα συντάξει πρόχειρο σχεδιάγραμμα του τόπου ατυχήματος, θα φωτογραφήσει τα εμπλεκόμενα οχήματα και τον τόπο του ατυχήματος.
Συνιστάται σε όποιες περιπτώσεις είναι εφικτό να καλείται και η τροχαία προκειμένου να καταγράψει τις συνθήκες ατυχήματος. Σε περίπτωση που δεν ακολουθηθεί η προαναφερόμενη διαδικασία ο οδηγός του ασφαλισμένου οχήματος θα πρέπει εντός 8 ημερών από την ημέρα του συμβάντος να προσέλθει στα γραφεία της εταιρίας ή στους κατά τόπο αντιπροσώπους αυτής έχοντας το ασφαλιστήριο συμβόλαιο και την άδεια ικανότητας οδήγησης για να υποβάλει δήλωση ατυχήματος, στην οποία θα αναφέρει όλα τα στοιχεία που αφορούν στο τροχαίο ατύχημα. Σε περίπτωση ατυχήματος με σωματικές βλάβες θα πρέπει να γνωστοποιούνται στην ασφαλιστική εταιρία το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας, το τηλέφωνο και το νοσοκομείο στο οποίο μεταφέρθηκαν οι τραυματίες προκειμένου να τους επισκεφθεί γιατρός της εταιρίας.
Διαδικασία αποζημίωσης
Ο ζημιωθείς από ασφαλισμένο της εταιρίας ή ο ίδιος ο αναίτιος ασφαλισμένος (σε περίπτωση φιλικού διακανονισμού) επικοινωνεί με την ασφαλιστική εταιρία, μία ημέρα πριν μεταφέρει το όχημά του στο συνεργείο επισκευής για να γνωστοποιήσει το όνομα, την διεύθυνση και το τηλέφωνο του συνεργείου. Η ασφαλιστική εταιρία αναθέτει σε πραγματογνώμονα να μεταβεί στο καθορισμένο τόπο επισκευής του οχήματος ώστε να εκτιμήσει το κόστος των υλικών ζημιών και να υποβάλει έκθεση πραγματογνωμοσύνης Μετά την ολοκλήρωση της επισκευής της ζημιάς του οχήματος, θα πρέπει να σταλούν στην ασφαλιστική εταιρία αντίγραφα των εκδοθέντων για να καθοριστεί το ποσό της αποζημίωσης. Στη συνέχεια ο δικαιούχος αποζημίωσης επικοινωνεί με τον χειριστή του φακέλου της ζημιάς και ενημερώνεται για το τελικό ποσό και για την ημερομηνία πληρωμής. Σε περίπτωση που κατά την διαδικασία αποζημίωσης κρίνεται ότι απαιτούνται περισσότερα διευκρινιστικά στοιχεία από τους εμπλεκόμενους στο ατύχημα, αυτοί υποχρεούνται να ανταποκριθούν και να βοηθήσουν τους υπεύθυνους της εταιρίας. Σε περίπτωση σωματικών βλαβών ο τραυματισθείς θα πρέπει να επικοινωνεί με την εταιρία για να ενημερωθεί για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αποζημίωσή του.

Φιλικός Διακανονισμός

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΙΚΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Στη σύγκρουση να μην εμπλέκονται περισσότερα από δύο οχήματα
Τα εμπλεκόμενα οχήματα να είναι ασφαλισμένα σε εταιρίες που συμμετέχουν στο σύστημα του Φιλικού Διακανονισμού.
Το ατύχημα να έχει συμβεί στη Ελλάδα
Να υπάρχει αποδοχή υπαιτιότητας 100% από ένα εκ των δύο εμπλεκομένων οδηγών ή συνυπαιτιότητας 50% και από τους δύο οδηγούς.
Η ζημιά να μην υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ σε Υλικές Ζημιές και το ποσό των 3.000 ευρώ σε σωματικές βλάβες ανά άτομο, με μέγιστο όριο στις σωματικές βλάβες τα 9.000 ευρώ ανά ατύχημα
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΦΙΛΙΚΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Οι εμπλεκόμενοι στο ατύχημα οδηγοί θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υπογράψουν τη «Φιλική Δήλωση Τροχαίου Ατυχήματος» και να αποστείλουν από ένα αντίτυπο αυτής στις ασφαλιστικές τους εταιρίες.
Η ασφαλιστική εταιρία του αναίτιου οδηγού επικοινωνεί ηλεκτρονικά με την ασφαλιστική εταιρία του υπαίτιου οδηγού από την οποία ζητά να επιβεβαιώσει την αποδοχή της ευθύνης του ασφαλισμένου της για την πρόκληση του ατυχήματος.

 

Φιλική Δήλωση     Παραβασεις ΚΟΚ       Δηλωση Ατυχηματος